Sociaal

Versterken van brede welvaart voor de inwoners van Groningen en Noord-Drenthe

Met de sociale agenda willen we dat de regio in de komende dertig jaar weer op het landelijk gemiddeld komt op het gebied van:

 • Verbeteren van (mentale) gezondheid;
 • Vergroten van de leefbaarheid;
 • Kansen voor kinderen, jongeren en de volgende generatie;
 • Deelnemen aan werk en verminderen van armoede.

Hierbij is specifiek aandacht voor kinderen en jongeren die opgroeien in een minder kansrijke omgeving.

Doelen en uitgangspunten sociale agenda

De colleges van de provincie Groningen en de Groningse en Noord-Drentse gemeenten stemden 4 juni 2024 in met de doelen van de sociale agenda. Het college van de gemeente Tynaarlo besluit hierover op 11 juni 2024. De doelen kwamen tot stand na vele gesprekken met maatschappelijke instellingen, scholen, huisartsen, zorgverleners, maatschappelijke initiatieven, experts en inwoners. En natuurlijk met gemeenten, provincie en de Rijksoverheid. 

Opbrengst bijeenkomsten
In maart 2024 zijn vier openbare bijeenkomsten georganiseerd waar ruim 700 mensen op afkwamen. En 215 van hen vulden formulieren in met wat zij van de sociale agenda verwachten. De opbrengst van deze bijeenkomsten zijn samengevat. De opbrengsten zijn verwerkt in voorgestelde doelen

Drie hoofdrichtingen
Uit alle gesprekken en bijeenkomsten kwamen drie hoofdrichtingen duidelijk naar voren: 

 1. Investeer in onze jeugd  
  Bij veel mensen zijn zorgen over de jeugd. Schoolprestaties lopen achter, schooluitval is te hoog en de mentale gezondheid staat onder druk. Als we problemen voor volgende generaties willen doorbreken, start het nu bij de jeugd en hun omgeving.   
 2. Pak armoede en de impact ervan aan  
  Ten tweede de schrijnende armoedeproblematiek en de impact die dat heeft op het dagelijks functioneren: stress, schaamte en dagelijks overleven brengen diepere schade toe dan alleen financiële. En het probleem is groot. In Veendam, Pekela, Midden-Groningen en Oldambt heeft meer dan 10 procent van de huishoudens te maken met geregistreerde problematische schulden. Dat geeft dus bij lange na niet het volledige beeld. Op straat zien we dagelijks mensen in prullenbakken zoeken naar blikjes of flesjes voor het statiegeld.   
 3.  Bouw voort op dat wat er lokaal al is  
  Ten derde en misschien wel het meest in het oog springende. Onze trots is door de jarenlange verwaarlozing en de aardbevingsellende gekrenkt. De identiteit is aangetast. Maar we zijn wel trots. Op ons landschap, de mentaliteit en bovenal al die geweldige initiatieven die er zijn in onze provincie. Op gebieden van sport, cultuur, natuur en gemeenschapszin. Overal zijn inwoners actief die zeggen: bouw daarop voort en koester dat!   

Structurele problemen aanpakken 
Daarnaast waren er nog een aantal heldere boodschappen. Stop met allerhande korte termijn projecten en richt je met de sociale agenda op de aanpak van structurele problemen. En waak ervoor dat het geld terecht komt bij waarvoor het is bedoeld, niet bij allerhande tussenlagen. Die boodschap was unaniem: het geld moet terechtkomen bij mensen in armoede, met onderwijsachterstanden en voor de leefbaarheid en gezondheid.   

Hoe verder?   
De colleges van de provincie Groningen, de Groningse en Noord-Drentse gemeenten stemden dinsdag 4 juni in met de doelen van de sociale agenda. Het college van de gemeente Tynaarlo besluit dinsdag 11 juni hierover. De doelen worden binnenkort ook voorgelegd aan het kabinet. Nu buigen de volksvertegenwoordigers in Groningen en Noord-Drenthe zich over de doelen. Zij kunnen voor medio juli bij hun eigen college aangeven wat zij van de doelen vinden, zodat de doelen breed gedragen worden en verder gewerkt kan worden aan de plannen. Zij kunnen in een zienswijze reageren naar hun eigen college. De volgende stap is te verkennen hoe de doelen bereikt kunnen worden. Ook hiervoor worden de komende maanden weer vele gesprekken gevoerd om aan te kunnen sluiten op inzichten vanuit de praktijk.   

PLAN VAN AANPAK

De sociale agenda wordt verder uitgewerkt in een plan dat gericht is op mensen die dit het meeste nodig hebben, met bijzondere aandacht voor jongeren. Het is de bedoelding dat het plan eind 2024 klaar is.