Staat van Groningen

Hoe staat het er voor in de provincie?

Maatregel 1 uit de kabinetsreactie gaat over de Staat van Groningen. De Staat van Groningen is een rapport dat jaarlijks uitkomt. In het rapport komt te staan in welke mate doelen rondom schadeherstel, versterking, verduurzaming en brede welvaart worden gehaald. Het gaat niet alleen om de kwalitatieve resultaten, maar ook om de kwantitatieve resultaten en de samenhang ertussen.

Het rapport De Staat van Groningen wordt elk jaar op de vierde dinsdag in april naar het parlement gestuurd: de Eerste en Tweede Kamer. In een brief verantwoordt de verantwoordelijke minister van Economische Zaken en Klimaat zich over het rapport en het overleg dat daarover is gevoerd met regionale bestuurders, maatschappelijke organisaties en bewoners. De minister geeft dan ook aan of het nodig is om het beleid of de agenda’s bij te stellen. De Tweede Kamer en de minister debatteren er vervolgens over.

De hoofddoelen komen in de Groningenwet te staan. De hoofddoelen worden uitgewerkt in zogenaamde agenda’s. De Sociale agenda en de Economische agenda gaan over brede welvaart en worden op dit moment opgesteld. In de agenda’s staan concrete doelen voor de komende vijf jaren en indicatoren op basis waarvan in de Staat van Groningen gemeten kan worden of de doelen worden gehaald.

De Staat van Groningen komt een generatielang jaarlijks uit, in ieder geval tot 2055.